Ngaahi fiema’u tefito ‘a e FairtradeFairtrade,‘oku fengaue’aki lelei ‘a ene ngaahi fiema’u tefito kihe kau pisinisi iiki moe kau ngaue moe kau fefakatau’aki

Pukepuke moe Fa’ungaNgaahi fiema’u tefito ki he ‘Atakai Fairtrade ma’ae fanga ki’I kautaha iiki

Fakalakalaka ‘a e Poate NgaueKoe Pule Lelei ki he kau Ngoue ma'ae Fairtrade

Fakafekau’aki moe sosialeFiemau ae Fairtrade kihe vahevahe tatau 'a e fefine moe tangata pea moe fakangaue'i e kauleka iiki.

Poupou ‘a e faiakoTalatalaifale ki hono faka'aonga'i 'a e Laipeli e kau ngoue pea fakakau ki ai moe ngaahi Ako.

Ngaahi VitioFaka'ali'ali ange 'a e 'aonga 'o e Laipeli e kau ngoue 'i he Pasifiki.

1. Tokotaha ngaue moe naunau fekau’aki
2. Ngaahi ngaue ‘I he Ako – Pulei lelei
3. Ngaahi ngaue ki he ako-‘atatotonu ‘oe ‘Atakai

Koe taumu’a ki heni ke ‘iai ha ki’I faka’ilo’ilo ki hono faka’aonga’i ha ngaahi pepa laukonga mei he Fairtrade ANZ pe koha pepa keimi. ‘Oku fakakau atu ki ai ‘a e ngaahi ngaue kotoa pe moe ako na’e malava ke fakahoko ‘e he tokotaha faiako, pea pehee ki hano fakafehokotaki ‘I he vaha’a ‘o e tokotaha na’a ne fa’u ‘a e tohi ma’a e fanga ki’I kau ngoue iiki pea moe kau Aleapau mei he Kulupu Ngaue Lahi. Koe me’a ni ‘oku fakamatala ia kihe ngaahi ngaue moe ako nae malava ke fakahoko ‘I he taimi ne fakahoko ai e ako ki he Pule Lelei, fakataumu’a p eke poupou’I ‘a e fanga kii ngoue iiki ke toe fakalakalaka’i hake ‘enau ‘ilo ‘o fakatatau ki he fiema’u ‘a e Fairtrade Koe pukepuke moe fa’unga ‘iha me’a ‘oku fakatupunga ‘eni ke kei hokohoko atu aipe ‘a hono fakatolonga ‘a hotau ‘atakai ke kei ‘iha tu’unga taau pe pea mo faka’ofo’ofa ‘o kei pukepuke pe ‘iai ‘a e ngaahi naunau ‘oku fiema’u ki he ngaahi faka’amu moe founga ‘a e Fairtrade.

Koe kotoa ‘o e ngaahi naunau ne ngaue’aki ki he ako moe ngaahi ngaue na’e fakahoko ‘e lava keke ma’u atu peia ‘I heni. Fakataha ai moe ngaahi keimi, ngaahi ako ngaue’aki ‘a e Powerpoint pea moe ngaahi faile kehekehe pe, kataki kake send my pe ha’o kii tohi kole ki he Fairtrade ANZ kihe psr@fairtrade.org.nz