Ngaahi fiema’u tefito ‘a e FairtradeFairtrade,‘oku fengaue’aki lelei ‘a ene ngaahi fiema’u tefito kihe kau pisinisi iiki moe kau ngaue moe kau fefakatau’aki

Pukepuke moe Fa’ungaNgaahi fiema’u tefito ki he ‘Atakai Fairtrade ma’ae fanga ki’I kautaha iiki

Fakalakalaka ‘a e Poate NgaueKoe Pule Lelei ki he kau Ngoue ma'ae Fairtrade

Fakafekau’aki moe sosialeFiemau ae Fairtrade kihe vahevahe tatau 'a e fefine moe tangata pea moe fakangaue'i e kauleka iiki.

1. Naunau Ako- Konga ‘o e Pule’i Lelei
2. Naunau Fekau’aki Fakatata ki he Pule Lelei
3. Naunau fekau’aki - Pasolo ki he Pule Lelei
4. Naunau fekau’aki- Keimi kaati ki he Sino’i Pule
5. Fakaikiiki - konga ‘o e Ako ki he Pule Lelei

Koe me’a ni ‘oku ne fakamatala’i kotoa ‘a e ngaahi ngaue moe ako ki he fiema’u koia ke a’usia e Ngaue ‘a ePule Lelei ‘o fakataumu’a ke poupou’i ‘a e kau ngoue pea ke toe fakalakalaka’i hake aipe ‘a e Pule lelei ke fe’autaki ai pea moe laine ‘oku fiema’u ‘e he Fairtrade ke a’u kiai. Koe ngaahi fakatata koia ‘e malava p eke ngaue’aki ia ‘e he kau ngoue ke fakahoko ‘aki ha ako ke faka’ehi’ehi mei ai ‘a e kau memipa, pea ke ikai ke ngata pe ai ka ke fakanaunau ‘aki ‘a hono fakalakalaka’I pea mo kei fakamahino’I mo fakapapau’I aipe Lao ki he kau memipa. Koe fakakatoa ki he taumu’a ‘o e me’a ni ke tokoni’I ai pe ‘a e kau ngue moe kulupu ngaue ki he ngaahi kongokonga kotoa pe ‘I he lao kenau fakahoko ia ‘o tatau aipe ki he kau ngue pea moe Poate ngaue. Malava peke ma’u atu ‘eni ‘okapau ‘oku ke fu’u fiema’u ‘eni. Koe naunau ko’eni ‘e malava ke ngaue’aki ia ki hono tokoni’I ‘a e fakalakalaka ‘a e ‘ilo ‘a e kau ngoue ki he lao, ‘o fakamamafa’I ‘eni fakatatau ki he ngaahi taumu’a tefito ‘a e Kulupu Ngaue moe ngaahi Aleapau koia kihe ola ‘e ma’u. ‘Oku malava ke ngaue’aki aipe ‘eni ke toe mahino’i ange ‘e kinautolu koia koe kau fakafepaki kihe kulupu ngaue ‘a e ngaahi tefito’I lao ‘oku ngaue’aki. Malava peke ma’u atu ‘eni ‘okapau ‘oku ke fu’u fiema’u ‘eni. Koe naunau koeni e malava pe ke fakalelei’i ‘aki ‘a e femahino’aki ‘a e Pule Lelei kihe ngaahi taumu’a, fakakau ki ai moe fatongia ‘o e Kulupu Ngaue ‘I he Fakataha Lahi, Talekita moe Poate Ngaue, memipa poate taautaha moe kau memipa hono kotoa. Ko hono taumu’a fakakatoa ke tokoni ki he kau ngoue kenau mahino’i pea mo faka’ehi’ehi ‘enau ngaahi pisinisi moe ngaahi Fakalakalaka ke ‘oua na’a fu’u uesia ‘I he temokalati, vahevahe tatau ‘o fakatatau pe ki he ngaahi fiema’u ‘a e Fairtrade ki he kau ngoue moe kautaha Aleapau. Koe me’a ni ‘oku fakaikiiki atu ai ‘a e ngaahi kongokonga lalahi ‘o e Pule Lelei ‘oku fakataumu’a pe ‘eni ke fakalakalaka’i hake ai ‘a e ilo ki he Pule Lelei pea moe ngaahi me’a lahi ‘oku fiema’u koia ke fakakakato ‘o fakatatau ki he fiema’u koia ‘a e Fairtrade. ‘Oku totonu ke faka’aonga’i heni ha ngaahi pepa ke tufotufa atu ke laumo toki ngaue ai pe ‘o fakatatau ki ai.

Koe kotoa ‘o e ngaahi naunau ne ngaue’aki ki he ako moe ngaahi ngaue na’e fakahoko ‘e lava keke ma’u atu peia ‘I heni. Fakataha ai moe ngaahi keimi, ngaahi ako ngaue’aki ‘a e Powerpoint pea moe ngaahi faile kehekehe pe, kataki kake send my pe ha’o kii tohi kole ki he Fairtrade ANZ kihe psr@fairtrade.org.nz

Poupou ‘a e faiakoTalatalaifale ki hono faka'aonga'i 'a e Laipeli e kau ngoue pea fakakau ki ai moe ngaahi Ako.

Ngaahi VitioFaka'ali'ali ange 'a e 'aonga 'o e Laipeli e kau ngoue 'i he Pasifiki.