Ngaahi fiema’u tefito ‘a e FairtradeFairtrade,‘oku fengaue’aki lelei ‘a ene ngaahi fiema’u tefito kihe kau pisinisi iiki moe kau ngaue moe kau fefakatau’aki

Pukepuke moe Fa’ungaNgaahi fiema’u tefito ki he ‘Atakai Fairtrade ma’ae fanga ki’I kautaha iiki

Fakalakalaka ‘a e Poate NgaueKoe Pule Lelei ki he kau Ngoue ma'ae Fairtrade

Fakafekau’aki moe sosialeFiemau ae Fairtrade kihe vahevahe tatau 'a e fefine moe tangata pea moe fakangaue'i e kauleka iiki.

1. Naunau Ako - Fakafekau’aki moe Sosiale
2. Naunau fekau’aki - pasolo ki he fakangaue’I e kauleka
3. Naunau fekau’aki - Lulu e fakangaue’I e kauleka ‘o e fefine pe tangata
4. Naunau fekau’aki - vahevahe tatau ‘a e fefine moe tangata

Koe naunau ko’eni ‘oku ‘iai ‘a e ngaahi fakahinohino ki hono ngaue’aki ‘a e ngaahi naunau fekau’aki ‘a e Fairtrade ke ha mai ai ‘a e vahevahe tatau ‘a e fefine moe tangata moe malu’i mei he ngaahi fiema’u ‘a e Fairtrade ke ‘oua e fakangaue’I ha kauleka ‘I he ngoue. Koe pasolo koia ki he fakangaue’I ‘a e kauleka ‘oku ha mahino mai ai ‘a e tu’unga totonu ‘oku fiema’u ke ‘iai pea ke mau ‘a e femahino’aki pea moe kau ngoue ki he uhinga totonu ‘o e me’a ni ‘aki ha ki’I potalanoa moe kau ngaue ‘I he komiuniti ‘oku te kau ki ai. Koe pasolo ko’eni tene lava ‘o solova pe ‘o tatau aipe pea ‘e malava ke fakahoko fakalelei’I ‘eni ‘aki ha vahevahe ‘o talanoa’I fakakulupu. Koe naunau koeni e malava p eke kamata aki h fepotalanoa’aki ki ha faahinga ngaue pe ki he kauleka, ‘o fakatoloua pe ki he faama moe ‘I ha fa’ahinga ‘elia pe ‘o ‘enau mo’ui, pea kenau faka’ilo’ilo ki he ngaue totonu ‘oku tenau fiema’u, pea ke siofi ke ‘ilo ki he ngaahi me’a totonu kenau hu kiai ‘o fakangaue’I ai pea koe ngaue koia ‘oku felave’I pea mo kau otonu pe ki he fiema’u ‘a e Fairtrade ki he ta’u 0 me 1 pea moe kau faama iiki ‘oku ‘I he Aleapau moe Kulupu ngaue. Tu’unga totonu ke fakahoko ha fepotalanoa’aki fekau’aki moe fatongia ‘o e kakai fefine ‘I ha kulupu ngaue ‘oku nau kau kiai. Koe kamata’anga ki he me’a ni ke fai ha fevahevahe’aki pea mo fetalanoa’aki ke vahevahetatau ai ‘a e totonu ‘o e kau ngoue moe ngaahi faama ‘I he kulupu ngaue kunau kau kiai

Koe kotoa ‘o e ngaahi naunau ne ngaue’aki ki he ako moe ngaahi ngaue na’e fakahoko ‘e lava keke ma’u atu peia ‘I heni. Fakataha ai moe ngaahi keimi, ngaahi ako ngaue’aki ‘a e Powerpoint pea moe ngaahi faile kehekehe pe, kataki kake send my pe ha’o kii tohi kole ki he Fairtrade ANZ kihe psr@fairtrade.org.nz

Poupou ‘a e faiakoTalatalaifale ki hono faka'aonga'i 'a e Laipeli e kau ngoue pea fakakau ki ai moe ngaahi Ako.

Ngaahi VitioFaka'ali'ali ange 'a e 'aonga 'o e Laipeli e kau ngoue 'i he Pasifiki.